โรงเรียนเกษตรกร นาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 9

S__19111944

วันที่ 1 กันยายน 2559 นายเฉลย  ปิ่นทอง นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกร โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 9 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านอ้อย ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เกษตรกรเข้าร่วมอบรม 25 คน

 

 

 

โรงเรียนเกษตรกร ครั้ง ที่ 12 ปี 2559

101454

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอ   สรรพยา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านสวนมะม่วง หมู่ที่ 3 ต.โพนางดำออก มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม 30 ราย

ประชุมโครงการช่วยเหลือไร่ละ 1000

14182614_1086678534719209_1565188426_n

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายเฉลย  ปิ่นทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจนวิทย์  สมอคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 (โครงการไร่ละ 1,000 บาท) พร้อมด้วยกำนันทุกตำบล ปลัดอำเภอ และนายประภาส  วันเดีย นายอำเภอสรรพยา ณ ห้องประชุมอำเภอสรรพยา

โรงเรียนเกษตรกร ครั้ง ที่ 11 ปี 2559

97075

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอ   สรรพยา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านสวนมะม่วง หมู่ที่ 3 ต.โพนางดำออก มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม 30 ราย

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 26 กรกฎาคม  2559 นายประภาส วันเดีย นายอำเภอสรรพยา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนางวัชรี  เอี่ยมรอด เกษตรอำเภอสรรพยา กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 7 สถานีและแบ่งกลุ่มเกษตรกรเข้ารับความรู้จนครบทุกสถานี ประกอบด้วย1)การจัดการดินปุ๋ย 2)การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าว 3)การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 4)การจัดการศัตรูข้าว 5)การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว 6)เศรษฐกิจพอเพียงและ7)การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร นอกจากนี้มีหน่วยงานที่มาจัดนิทรรศการ คือ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง เอกชนนำบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยมาแสดงและกลุ่มศพก.อำเภอสรรพยานำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในงาน เกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน ณ ศพก.อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท139881398713986_0139651396413961_0

โรงเรียนเกษตรกร ครั้ง ที่ 2 ปี 2559

โรงเรียนครั้งที่ 2_540 โรงเรียนครั้งที่ 2_2230 โรงเรียนครั้งที่ 2_3527

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านสวนมะม่วง หมู่ที่ 3 ต.โพนางดำออก มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม 30 ราย

อบรมโรงเรียนเกษตรกรนาแปลงใหญ่

13515232_1040328269354236_1381455224_n 13515341_1040328372687559_161852863_n 13521183_1040328392687557_1627406436_nวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ ณ ศาลาประชาคม บ้านอ้อย ม.7 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาที่ดินชัยนาท มาให้ความรู้เรื่องการตรวจวิเคราะห์ดิน โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมอบรม 25 ราย

เกษตรกรหัวก้าวหน้า ตำบลหาดอาษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายเจนวิทย์  สมอคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยาได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม นายจรัญ จันทนา ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านศรีมงคล เกษตรกรหัวก้าวหน้า แห่งตำบลหาดอาษา ซึ่งได้มีแนวคิดทำอาชีพเสริมจากการทำนาเพียงอย่างเดียว มาทำไร่นาสวนผสม เนื่องจากน้ำชลประทานมีน้อย จึงทำกิจกรรมเกษตรอื่นๆ อาทิ ปลูกต้นหอม มะนาว กล้วย เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา โดยเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีS__3924013_113413061_1037398946313835_3389846462306001501_n13427993_1037398912980505_4349035513246332112_n13442122_1037398836313846_7659668800949808336_n 13450805_1037398766313853_2573756303809182599_n

เฉลย ปิ่นทอง ติดตามมาตรการที่ 4

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายเฉลย ปิ่นทอง ออกติดตามมาตรการที่ 4 โครงการสร้างลานตากผลผลิตหมู่ 3 บางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา งบประมาณโครงการ 2,703,900 บาท ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 63%12177 12178

สรรพยาแถลงข่าวการจัดงานเล่าขานตำนานเมืองสาปยา(สรรพยา) และอัฏฐมีบูชารำลึก

วันที่ 18 พฤษภาคม  2559 อำเภอสรรยาแถลงข่าวการจัดงานเล่าขานตำนานเมืองสาปยา (สรรพยา) และ   อัฏฐมีบูชารำลึก โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยาได้นำพืชอาหารปลอดภัยของอำเภอสรรพยามาร่วมจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ณ วัดสรรพยาวัฒนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลสรรพยา  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท

แถลงข่าวงานสาปยา 18-5-59